Paramedisch

Fysiotherapeuten

De Vesteynde Therapie en trainingscentrum
Sportloane 10
9271 VN De Westereen
Telefoonnummer: 0511-447337

Fysiotherapie de Trije Doarpen
Foarwei 116
9298 JP Kollumerzwaag
Telefoonnummer: 0511-760015
info@fysiotherapiedetrijedoarpen.nl

Oefentherapie Mensendieck

Oefentherapie Mensendieck Buro Statiek
Sportloane 10
9271 VN De Westereen
Telefoonnummer: 0511-447337
info@praktijk-mensendieck.nl

Diëtisten

AVS diëtisten 
De Cockstraat 45 
9746 BV Groningen 
Telefoonnummer: 085-1306284
info@avs-sportdietisten.nl 

Marissa AVS dietiek
Telefoonnummer: 06-51567374 
marissa@avs-sportdietisten.nl